Záverečná konferencia projektu Naša sila je v skúsenostiach - Inovatívny vzdelávací program pre skúsenostných expertov

Dátum: 
28.06.19 (All day)

Záverečná konferencia na národnej úrovni na Slovensku sa uskutočnila dňa 20.6.2019 v Dunajskej Strede. Konferencie sa zúčastnilo 25 účastníkov. V rámci záverečnej konferencie boli predstavené aktivity koordinátorskej organizácie a výsledky medzinárodného projektu EXPERIENCE – „Inovatívny vzdelávací programu pre skúsenostných  expertov formou kombinovaného vzdelávania“, „Príručka na zavedenie inovatívneho vzdelávacieho programu pre skúsenostných expertov“ a „Brožúra o úspešných životných príbehoch“, ktorá môže pôsobiť motivačne pre ostatných občanov so zdravotným postihnutím. Predstavil sa aj asociovaný partner projektu, Združenie na pomoc ľudí s mentálnym postihnutím a zaoberali sme sa aj praktickými skúsenosťami získanými priamo z praxe pri testovaní vzdelávacieho programu. Boli prezentované ďalšie moderné on-line možnosti (webináre a platformy) na podporu informovanosti a rozvíjania zručností odborníkov ako aj občanov so zdravotným postihnutím a v neposlednom rade aj nové možnosti zamestnávania znevýhodnených skupín formou sociálneho podnikania. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia poradenských a vzdelávacích organizácií, asociovaných partnerov, úradu práce sociálnych vecí a rodiny, zamestnávateľov prevádzkujúcich chránené dielne, centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, stavovskej organizácie na podporu ľudí so zdravotným postihnutím, neziskového fondu na podporu osôb so zdravotným postihnutím, organizácie zaoberajúce sa prieskumom trhu práce a on-line poradenstvom a súkromní podnikatelia prevádzkujúci chránené pracoviská. Následne dňa 24.6.2019 sa konala záverečná konferencia menšieho rozsahu vo Veľkom Mederi so zástupcami stavovských organizácií a zamestnávateľov.