Projekty

 

 

 • Program ERASMUS+

 

 

ERASMUS+

 


 

Skills Training for Effective practice
Tréning zručností pre efektívnu prax

Program ERASMUS+ 
 Trvanie projektu 01.09.2014 – 31.08.2017

Cieľ:
Preskúmať dôkazy v oblasti kariérového poradenstva, na základe ktorého bola vypracovaná publikácia s názvom –
Poradenstvo pre zamestnanosť:čo funguje.
Následne vytvoriť, testovať, použiť a
šíriť vzdelávaciu metódu, ktorá zvýši výkon poradcov pre voľbu povolania, odborného vzdelávania a pracovníkov v oblasti služieb zamestnanosti.

http://skillstep.eu/

https://www.facebook.com/skillstrainingforeffectivepractice

Music is my radar
Hudba je môj radar

Program ERASMUS+
Trvanie projektu 01.09.2015 – 31.08.2017

Cieľ:
Vypracovanie dištančného vzdelávania na zvyšovanie základných a prierezových zručností pre funkčne negramotných ľudí vo veku 15-65 rokov prostredníctvom hudby v piatich moduloch:písanie a čítanie, počítanie, digitálne zručnosti, podnikateľské zručnosti a anglický jazyk.

 

http://www.musicismyradar.eu/

https://www.facebook.com/musicismyradar.eu/

 

 

SCOLA
Skills and Competences for Labour Market
Zručnosti a kompetencie pre trh práce

Program ERASMUS+
Trvanie projektu 01.09.2015 – 31.08.2017

Cieľ:
 cieľom je zvyšovanie kvality odborného vzdelávania prostredníctvom inovatívneho vzdelávania učiteľov s dôrazom na potreby trhu práce.
 

http://www.scola-erasmusplus.eu/

EMPHATY
Parental Training in Families of Children with Disabilities
Vzdelávanie pre rodičov v rodinách s deťmi so zdravotným posihnutím

Program ERASMUS+
Trvanie projektu 01.12.2015 – 31.08.2017

Cieľ:

 cieľom je zvyšovanie kvality vzdelávania pre rodičov v rodinách s deťmi so zdravotným postihnutím.

 

http://www.empathyparent.com/

SUCCESS

Tajomstvo nášho úspechu - inovatívne cesty k rozvíjaniu kompetencií občanov so zdravotným postihnutím pre trh práce
 
 

Program ERASMUS+
 Doba realizácie projektu: 1.9.2016 – 31.8.2018

Cieľ:

podpora začleňovania občanov so zdravotným postihnutím (uchádzačov o zamestnanie  a neaktívnych) na trh práce a ich zamestnateľnosti prostredníctvom inovatívneho vzdelávania zameraného na faktory úspechu, najmä v oblasti kompetencií pre TP.

http://success-erasmusplus.eu/

 

INDESK

Inovatívny rozvoj podnikateľských zručností mladých

Program ERASMUS+
Trvanie projektu: 1.9.2016 – 31.8.2018

Ciele projektu:

qidentifikovanie programov na rozvoj podnikavosti mladých ľudí,
rozvíjanie kompetencií odborných zamestnancov a lektorov, vytvorenie, testovanie (pilotné overenie), aplikácia a šírenie inovatívneho modulového vzdelávania „Posilnenie podnikateľských zručností mladých prostredníctvom mentoringu“.

 

Naša sila je v skúsenostiach –

inovatívny vzdelávací program pre skúsenostných expertov

Program: ERASMUS+
Trvanie projektu: 1.9.2017 – 31.8.2019

Hlavný ciele projektu:

vypracovanie Inovatívneho vzdelávacieho programu pre skúsenostných expertov formou kombinovaného vzdelávania na základe medzinárodných odporúčaní.

http://www.experience-erasmusplus.eu/index.html

Zmluva o poskytnutí grantu

https://drive.google.com/file/d/1LDyaimdeit4OrZ-2QN2oyVmLnE_PZQ46/view?usp=sharing

S I L V E R

Program: ERASMUS+
Trvanie projektu: 1.9.2017 – 31.8.2019

Hlavný cieľ projektu:

Zlepšiť kvalifikáciu a kompetencie cieľovej skupiny vytvorením a implementáciou inovatívneho dištančného vzdelávania.

https://www.silver-skills.eu/

Implementácia kvality v kariérovom poradenstve

Program: ERASMUS+
Trvanie projektu: 1.10.2017 – 30.9.2019

Hlavným cieľom projektu je vypracovanie:
 

Štandardu kvality pre kariérového poradcu
Mentorovacieho programu pre poradcu
Štandardov kvality pre inštitúciu poskytujúcu kariérové poradenstvo
Rámca rozvoja kvality pre inštitúciu poskytujúcu kariérové poradenstvo

 

http://guidancequality.eu/

 

 

Strategické partnerstvo pre začlenenie starších ľudí do digitálneho sveta - SPIDW

Program: ERASMUS+
Trvanie projektu: 1.10.2018 – 30.9.2020

Hlavným cieľom projektu je:

 

posilňovanie kapacít organizácií prostredníctvom výmeny dobrých skúseností v medzinárodnom tíme a rozvíjanie zručností odborníkov pracujúcich so staršími osobami najmä v oblasti IKT zručností v súlade s požiadavkami digitálnej éry.

 

 

Tomorrow comes today - TCT

Program: ERASMUS+
Trvanie projektu: 1.9.2018 – 31.12.2020

Hlavným cieľom projektu je:

uľahčiť prístup k zamestnaniu uchádzačom o zamestnanie, študentom a učňom, ktorí sa zúčastňujú odbornej prípravy prostredníctvom inovatívneho softvéru, ktorý spája aktérov odborného vzdelávania a prípravy so zamestnávateľmi.
 
 
http://www.tct-project.eu/

 

FEMALE
 
Fostering Employment of Maternity Leavers
Podpora zamestnávania rodičov na/po materskej dovolenke
 
Program: ERASMUS+
Trvanie projektu: 1.9.2018 – 28.02.2021
 
 
Cieľom projektu:
 
Rozvíjanie zručností rodičov na/po materskej a rodičovskej dovolenke formou inovatívneho kombinovaného vzdelávania, ktoré umožní získanie relevantných vedomostí, nových zručností potrebných pri uplatnení sa na trhu práce v podmienkach 21. storočia. Zároveň poskytne aj informácie o rôznych nových pracovných možnostiach. Projekt podporuje zavedenie nových inovatívnych postupov v digitálnej ére a rozvíjanie zručností rodičov v oblasti informačno-komunikačných technológií.
 
http://parentalleavers.eu/home-sk.html
https://moodle.parentalleavers.eu/

 

Educational Modules for Insurance and Employability of Women
Vzdelávacie moduly na podporu sociálneho zabezpečenia a zamestnateľnosti žien
 

Program: ERASMUS+
Trvanie projektu: 1.9.2018 – 31.08.2020
 
Ciele projektu:
 
Vypracovanie analýzy vzdelávacích potrieb pre znevýhodnené skupiny žien na základe dotazníkového prieskumu, vytvorenie a testovanie vzdelávacích modulov zameraných na rozvíjanie ich vedomostí a zručností v oblasti podnikania, orientácie na trhu práce a v oblasti sociálneho zabezpečenia s cieľom zvyšovania ich možností uplatnenia sa na trhu práce.
 
http://emiew.duzce.edu.tr/

 

COMPASS
 
E-kariérový poradca v meniacom sa svete 21. storočia – inovatívne metódy na podporu služieb e-kariérového poradenstva
E-Career counsellor in the ever-changing world of the 21st century - innovative methods to support e-career counselling service
 
Program: ERASMUS+
Trvanie projektu: 1.3.2021 – 28.2.2023
 
Ciele projektu:
 
Podpora digitálneho poradenstva a rozvoj kompetencií odborníkov, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva vypracovaním modulárneho vzdelávacieho programu, ktorý reaguje na výzvy 21. storočia.
 
Podpora a rozvíjanie medzinárodnej spolupráce odborníkov a organizácií pôsobiacich v oblasti kariérového poradenstva a ďalších služieb trhu práce a vytváranie partnerských sietí.
 
Zavádzanie digitálnych technológií a inovatívnych poradenských metód do kariérového poradenstva.
 
Podpora celoživotného vzdelávania kariérových poradcov.

 

 

DIGI-SCHOOL
Moduly a aplikácie na zvyšovanie úspešnosti žiakov základných škôl prostredníctvom inovatívneho modelu digitálnej školy
 
Modules and applications for increasing school success of students with the innovative digital school model

 
Program: ERASMUS+
Trvanie projektu: 1.3.2021 – 28.2.2023
 
Hlavným cieľom projektu je:
 
Podpora a rozvoj medzisektorovej, medzinárodnej spolupráce a sieťovania medzi univerzitami, školami a poradenskými a vzdelávacími službami pre učiteľov (dospelých), vytváranie virtuálnych partnerských sietí.
 
Rozvíjanie digitálnych kompetencií učiteľov v súlade s požiadavkami dnešnej neustále sa meniacej doby.
 
Zvýšiť využívanie digitálnych technológií na základných školách s primeranými učebnými, za účelom zlepšenia vzdelávacieho potenciálu žiakov.
 
Podpora celoživotného vzdelávania učiteľov.

 

 

ECO-COMPASS

Inovatívne budovanie ekologického povedomia a kultúry rozvíjaním environmentálnych zručností a formovaním postojov občanov s mentálnym postihnutím

Innovative building of ecological awareness and culture by developing environmental skills and shaping the attitudes of citizens with mental disabilities

Program: ERASMUS+
Trvanie projektu: 1.3.2022 – 29.2.2024
 
Hlavným cieľom projektu je:

Rozvíjanie environmentálnych zručností a kompetencií občanov s mentálnym postihnutím, formovanie ich ekologických postojov a environmentálnej zodpovednosti prostredníctvom inovatívneho vzdelávania založeného na medzinárodných skúsenostiach.
 
Podpora sociálnej inklúzie a celoživotného vzdelávania osôb s mentálnym postihnutím.
 
Podpora a rozvíjanie medzinárodnej spolupráce organizácií zabezpečujúcich ochranu záujmov a poskytujúcich sociálne, poradenské a vzdelávacie služby pre občanov so zdravotným postihnutím s dôrazom na mentálne postihnutých, vytváranie a upevňovanie partnerských sietí, profesionalizácia v oblasti ekologického vzdelávania.

Cieľové skupiny projektu
 
Priame cieľové skupiny

 • Dospelí občania s ľahkým a stredným stupňom mentálneho postihnutia
Nepriame cieľové skupiny
 • Odborní zamestnanci organizácií
 • Vzdelávacie inštitúcie
 • Mimovládne organizácie
 • Úrady práce
 • Agentúry podporovaného zamestnávania
 • Poradenské organizácie
 • Partnerské organizácie
 • Zamestnávatelia vrátane chránených dielní a pracovísk
 • Profesijné a stavovské organizácie
 • Organizácie poskytujúce poradenstvo pre občanov so zdravotným postihnutím
 • Miestne samosprávy,
 • Záujmové organizácie OZP (OMP)
 • Organizácie pôsobiace v environmentálnej oblasti
 
Hlavné výsledky projektu:
 1. Inovatívne environmentálne vzdelávanie ECO-COMPASS zamerané na formovanie ekologického povedomia, zručností, kompetencií, postojov a zodpovedného správania občanov s mentálnym postihnutím
 2. Elektronická zbierka príkladov dobrej praxe ECO-COMPASS zameraných na environmentálne vzdelávanie a zvyšovanie ekologického povedomia s osobitným dôrazom na občanov s mentálnym postihnutím
 3. Sprievodca projektom ECO-COMPASS
 

PEER-TRAIN
Strengthening Capacities to Support Active Ageing in the Conditions of the 21st Century - Peer Mentoring Program for People 50+
Posilňovanie kapacít na podporu aktívneho starnutia v podmienkach 21. storočia - Program rovesníckeho mentoringu pre ľudí 50+
 
Program: ERASMUS+
Trvanie projektu: 1.11.2021 – 30.10.2023
 

Hlavné ciele projektu sú:

Prispievať k profesionalizácii partnerských organizácií, zvyšovať vedomosti a rozvíjať odborné a digitálne kompetencie odborníkov.

Rozvíjanie kompetencií peer-mentorov pre ľudí 50+ v súlade s požiadavkami 21. storočia prostredníctvom inovatívnych riešení a digitálnych technológií.

Podporovať zamestnanosť, celoživotné vzdelávanie ľudí 50+, ale aj iné spoločensky prospešné aktivity, dosahovanie čo najdlhšej samostatnosti a kvality života dodržiavaním zdravého životného štýlu, prostredníctvom peer-mentoringových služieb.

Rozvíjanie zručností a kompetencií potrebných pre ľudí vo veku 50+ pre dôstojný, aktívny a udržateľný život v 21. storočí prostredníctvom flexibilného kombinovaného vzdelávania založeného na moderných partnerských mentorských aktivitách.

Podpora a rozvoj medzinárodnej spolupráce organizácií poskytujúcich sociálne, poradenské, mentorské a vzdelávacie služby pre dospelých a vytváranie partnerských sietí.

 

Hlavné výsledky projektu sú:
 
1. Čo funguje v oblasti mentorských služieb pre ľudí 50+? - porovnávacia štúdia
2. Vzdelávanie rovesníckych mentorov „Peer mentori 21. storočia pre ľudí 50+“
3. Mentorský program pre ľudí 50+ formou kombinovaného vzdelávania
4. Interaktívna online platforma obsahujúca:

a. E-learning pre „Peer Mentorov 21. storočia pre ľudí 50+“
b. On-line študovňa pre mentees (50+) – Mentorský program pre 50+ formou kombinovaného vzdelávania (e-learningová časť)
c. Elektronická platforma na výmenu skúseností medzi profesionálmi v oblasti mentorských, poradenských a vzdelávacích služieb pre ľudí 50+ na národnej a medzinárodnej úrovni