Projekty

 

 

  • Program ERASMUS+

 

 

ERASMUS+

 


 

Skills Training for Effective practice
Tréning zručností pre efektívnu prax

Program ERASMUS+ 
 Trvanie projektu 01.09.2014 – 31.08.2017

Cieľ:
Preskúmať dôkazy v oblasti kariérového poradenstva, na základe ktorého bola vypracovaná publikácia s názvom –
Poradenstvo pre zamestnanosť:čo funguje.
Následne vytvoriť, testovať, použiť a
šíriť vzdelávaciu metódu, ktorá zvýši výkon poradcov pre voľbu povolania, odborného vzdelávania a pracovníkov v oblasti služieb zamestnanosti.

http://skillstep.eu/

https://www.facebook.com/skillstrainingforeffectivepractice

Music is my radar
Hudba je môj radar

Program ERASMUS+
Trvanie projektu 01.09.2015 – 31.08.2017

Cieľ:
Vypracovanie dištančného vzdelávania na zvyšovanie základných a prierezových zručností pre funkčne negramotných ľudí vo veku 15-65 rokov prostredníctvom hudby v piatich moduloch:písanie a čítanie, počítanie, digitálne zručnosti, podnikateľské zručnosti a anglický jazyk.

 

http://www.musicismyradar.eu/

https://www.facebook.com/musicismyradar.eu/

 

 

SCOLA
Skills and Competences for Labour Market
Zručnosti a kompetencie pre trh práce

Program ERASMUS+
Trvanie projektu 01.09.2015 – 31.08.2017

Cieľ:
 cieľom je zvyšovanie kvality odborného vzdelávania prostredníctvom inovatívneho vzdelávania učiteľov s dôrazom na potreby trhu práce.
 

http://www.scola-erasmusplus.eu/

EMPHATY
Parental Training in Families of Children with Disabilities
Vzdelávanie pre rodičov v rodinách s deťmi so zdravotným posihnutím

Program ERASMUS+
Trvanie projektu 01.12.2015 – 31.08.2017

Cieľ:

 cieľom je zvyšovanie kvality vzdelávania pre rodičov v rodinách s deťmi so zdravotným postihnutím.

 

http://www.empathyparent.com/

SUCCESS

Tajomstvo nášho úspechu - inovatívne cesty k rozvíjaniu kompetencií občanov so zdravotným postihnutím pre trh práce
 
 

Program ERASMUS+
 Doba realizácie projektu: 1.9.2016 – 31.8.2018

Cieľ:

podpora začleňovania občanov so zdravotným postihnutím (uchádzačov o zamestnanie  a neaktívnych) na trh práce a ich zamestnateľnosti prostredníctvom inovatívneho vzdelávania zameraného na faktory úspechu, najmä v oblasti kompetencií pre TP.

http://success-erasmusplus.eu/

 

INDESK

Inovatívny rozvoj podnikateľských zručností mladých

Program ERASMUS+
Trvanie projektu: 1.9.2016 – 31.8.2018

Ciele projektu:

qidentifikovanie programov na rozvoj podnikavosti mladých ľudí,
rozvíjanie kompetencií odborných zamestnancov a lektorov, vytvorenie, testovanie (pilotné overenie), aplikácia a šírenie inovatívneho modulového vzdelávania „Posilnenie podnikateľských zručností mladých prostredníctvom mentoringu“.

 

Naša sila je v skúsenostiach –

inovatívny vzdelávací program pre skúsenostných expertov

Program: ERASMUS+
Trvanie projektu: 1.9.2017 – 31.8.2019

Hlavný ciele projektu:

vypracovanie Inovatívneho vzdelávacieho programu pre skúsenostných expertov formou kombinovaného vzdelávania na základe medzinárodných odporúčaní.

http://www.experience-erasmusplus.eu/index.html

Zmluva o poskytnutí grantu

https://drive.google.com/file/d/1LDyaimdeit4OrZ-2QN2oyVmLnE_PZQ46/view?usp=sharing

S I L V E R

Program: ERASMUS+
Trvanie projektu: 1.9.2017 – 31.8.2019

Hlavný cieľ projektu:

Zlepšiť kvalifikáciu a kompetencie cieľovej skupiny vytvorením a implementáciou inovatívneho dištančného vzdelávania.

https://www.silver-skills.eu/

Implementácia kvality v kariérovom poradenstve

Program: ERASMUS+
Trvanie projektu: 1.10.2017 – 30.9.2019

Hlavným cieľom projektu je vypracovanie:
 

Štandardu kvality pre kariérového poradcu
Mentorovacieho programu pre poradcu
Štandardov kvality pre inštitúciu poskytujúcu kariérové poradenstvo
Rámca rozvoja kvality pre inštitúciu poskytujúcu kariérové poradenstvo

 

http://guidancequality.eu/

 

 

Strategické partnerstvo pre začlenenie starších ľudí do digitálneho sveta - SPIDW

Program: ERASMUS+
Trvanie projektu: 1.10.2018 – 30.9.2020

Hlavným cieľom projektu je:

 

posilňovanie kapacít organizácií prostredníctvom výmeny dobrých skúseností v medzinárodnom tíme a rozvíjanie zručností odborníkov pracujúcich so staršími osobami najmä v oblasti IKT zručností v súlade s požiadavkami digitálnej éry.

 

 

Tomorrow comes today - TCT

Program: ERASMUS+
Trvanie projektu: 1.9.2018 – 31.12.2020

Hlavným cieľom projektu je:

uľahčiť prístup k zamestnaniu uchádzačom o zamestnanie, študentom a učňom, ktorí sa zúčastňujú odbornej prípravy prostredníctvom inovatívneho softvéru, ktorý spája aktérov odborného vzdelávania a prípravy so zamestnávateľmi.
 
 
tomo-digital.com