Celoživotné vzdelávanie - Grundtvig

 

Krok za krokom k aktívnemu občianstvu a k reintegrácii  na trh práce

Step by step towards active citizenship and reintegration into the labour market

 

Program Celoživotného vzdelávania, podprogram Grundtvig

Trvanie projektu 01.08.2013 – 31.07.2015

 

Cieľ:

 

 

Prispieť k zlepšeniu kvality, zvýšeniu intenzity a objemu spolupráce na medzinárodnej úrovni

    medzi inštitúciami pôsobiacimi v oblasti podpory zlepšenia zamestnateľnosti vrátane vzdelávania a prípravy pre trh práce a zvyšovania zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím.
 

http://www.starllp.eu/