Európsky sociálny fond

 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Národný projekt NP vybrané aktívne opatrenia na trhu práce

 

Poskytnutý príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Predmet činnosti chránenej dielne

 

a) informačno-poradenská činnosť,

b) poskytovanie administratívnych služieb pre občanov (vyplnenie rôznych formulárov, písanie žiadostí, životopisov, motivačných listov)

c) spolupráca s fyzickými a právnickými osobami, inštitúciami, združeniami, orgánmi

verejnej správy.

d)tvorba a realizácia projektov a programov financovaných  z prostriedkov EÚ

 

 

Vzriadenej chránenej dielni sú vytvorené 2 pracovné miesto pre občana (zamestnanca) so zdravotným postihnutím.